لیست قیمت تشک خوشخواب

تشک خوشخواب یک نفره

لیست قیمت تشک خوشخواب 1401 به روز رسانی شد. قیمت تشک خوشخواب به شرح زیر میباشد:

تشک خوشخواب / کودک و نوجوان

ارتفاع ضمانت اسکلت

قیمت

/تومان

سایز مدل
19 24 ماه فنری (متصل) 1.450.000 180*80 کامفورت
25 50 ماه فنری (متصل) 2.300.000 180*80 طبی فنری
25 60 ماه فنری (متصل) 3.500.000 180*80 سوپرکلاس
19 24 ماه فنری (متصل) 950.000 130*70 کامفورت کودک
25 50 ماه فنری (متصل) 1.500.000 130*70 طبی فنری کودک

 

پخش تشک

******

تشک خوشخواب یک نفره 90*200

ارتفاع ضمانت اسکلت

قیمت/

تومان

سایز مدل
19 24 ماه طبی فنری  (متصل) 1.800.000 90*200 کامفورت
23 48 ماه طبی فنری (متصل) 2.200.000 90*200 باراباس
24 50 ماه طبی فنری (متصل) 2.800.000 90*200 آناهیتا
24 50 ماه طبی فنری (متصل) 2.800.000 90*200 طبی فنری
22 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 3.400.000 90*200 طبی پاکتی
25 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 4.200.000 90*200 سوپرکلاس سافت
25 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 4.200.000 90*200 سوپرکلاس هارد
27 60 ماه طبی فنری متصل پددار 3.800.000 90*200 فرست کلاس
21 36 ماه اسفنجی 3.800.000 90*200 آلینا طبی
28 84 ماه فنر منفصل+مموری فوم 6.500.000 90*200 های کلاس مموری
30 84 ماه فنر منفصل+میکرو فنر 5.500.000 90*200 سوپراستار
35 99 ماه فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر 12.000.000 90*200 ام بی ام

********

تشک خوشخواب یک نفره 100*200 

ارتفاع ضمانت اسکلت

قیمت/

تومان

سایز مدل
19 24 ماه طبی فنری  (متصل) 2.000.000 100*200 کامفورت
23 48 ماه طبی فنری (متصل) 2.400.000 100*200 باراباس
24 50 ماه طبی فنری (متصل) 3.200.000 100*200 آناهیتا
24 50 ماه طبی فنری (متصل) 3.200.000 100*200 طبی فنری
22 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 3.800.000 100*200 طبی پاکتی
25 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 4.700.000 100*200 سوپرکلاس سافت
25 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 4.700.000 100*200 سوپرکلاس هارد
27 60 ماه طبی فنری متصل پددار 4.200.000 100*200 فرست کلاس
21 36 ماه اسفنجی 4.200.000 100*200 آلینا طبی
28 84 ماه فنر منفصل+مموری فوم 7.500.000 100*200 های کلاس مموری
30 84 ماه فنر منفصل+میکرو فنر 6.200.000 100*200 سوپراستار
35 99 ماه فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر 13.500.000 100*200 ام بی ام

 

****

تشک خوشخواب یک و نیم نفره 120*200 

ارتفاع ضمانت اسکلت

قیمت/

تومان

سایز مدل
19 24 ماه طبی فنری  (متصل) 2.400.000 120*200 کامفورت
23 48 ماه طبی فنری (متصل) 3.000.000 120*200 باراباس
24 50 ماه طبی فنری (متصل) 3.800.000 120*200 آناهیتا
24 50 ماه طبی فنری (متصل) 3.800.000 120*200 طبی فنری
22 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 4.500.000 120*200 طبی پاکتی
25 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 5.600.000 120*200 سوپرکلاس سافت
25 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 5.600.000 120*200 سوپرکلاس هارد
27 60 ماه طبی فنری متصل پددار 5.000.000 120*200 فرست کلاس
21 36 ماه اسفنجی 5.000.000 120*200 آلینا طبی
28 84 ماه فنر منفصل+مموری فوم 9.000.000 120*200 های کلاس مموری
30 84 ماه فنر منفصل+میکرو فنر 7.400.000 120*200 سوپراستار
35 99 ماه فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر 16.000.000 120*200 ام بی ام

 

 

تشک خوشخواب دونفره 140*200

 

ارتفاع ضمانت اسکلت

قیمت/

تومان

سایز مدل
19 24 ماه طبی فنری  (متصل) 2.800.000 140*200 کامفورت
23 48 ماه طبی فنری (متصل) 3.500.000 140*200 باراباس
24 50 ماه طبی فنری (متصل) 4.400.000 140*200 آناهیتا
24 50 ماه طبی فنری (متصل) 4.400.000 140*200 طبی فنری
22 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 5.300.000 140*200 طبی پاکتی
25 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 6.500.000 140*200 سوپرکلاس سافت
25 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 6.500.000 140*200 سوپرکلاس هارد
27 60 ماه طبی فنری متصل پددار 6.000.000 140*200 فرست کلاس
21 36 ماه اسفنجی 6.000.000 140*200 آلینا طبی
28 84 ماه فنر منفصل+مموری فوم 10.000.000 140*200 های کلاس مموری
30 84 ماه فنر منفصل+میکرو فنر 8.600.000 140*200 سوپراستار
35 99 ماه فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر 18.500.000 140*200 ام بی ام

 

 

تشک خوشخواب دونفره کوئین سایز 160*200 

ارتفاع ضمانت اسکلت

قیمت/

تومان

سایز مدل
19 24 ماه طبی فنری  (متصل) 3.200.000 160*200 کامفورت
23 48 ماه طبی فنری (متصل) 4.000.000 160*200 باراباس
24 50 ماه طبی فنری (متصل) 5.000.000 160*200 آناهیتا
24 50 ماه طبی فنری (متصل) 5.000.000 160*200 طبی فنری
22 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 6.000.000 160*200 طبی پاکتی
25 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 7.500.000 160*200 سوپرکلاس سافت
25 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 7.500.000 160*200 سوپرکلاس هارد
27 60 ماه طبی فنری متصل پددار 6.800.000 160*200 فرست کلاس
21 36 ماه اسفنجی 6.800.000 160*200 آلینا طبی
28 84 ماه فنر منفصل+مموری فوم 11.500.000 160*200 های کلاس مموری
30 84 ماه فنر منفصل+میکرو فنر 10.000.000 160*200 سوپراستار
35 99 ماه فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر 21.500.000 160*200 ام بی ام

 

 

تشک خوشخواب دونفره کینگ سایز 180*200

ارتفاع ضمانت اسکلت

قیمت/

تومان

سایز مدل
19 24 ماه طبی فنری  (متصل) 3.600.000 180*200 کامفورت
23 48 ماه طبی فنری (متصل) 4.500.000 180*200 باراباس
24 50 ماه طبی فنری (متصل) 5.500.000 180*200 آناهیتا
24 50 ماه طبی فنری (متصل) 5.500.000 180*200 طبی فنری
22 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 6.800.000 180*200 طبی پاکتی
25 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 8.500.000 180*200 سوپرکلاس سافت
25 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 8.500.000 180*200 سوپرکلاس هارد
27 60 ماه طبی فنری متصل پددار 7.500.000 180*200 فرست کلاس
21 36 ماه اسفنجی 7.600.000 180*200 آلینا طبی
28 84 ماه فنر منفصل+مموری فوم 13.000.000 180*200 های کلاس مموری
30 84 ماه فنر منفصل+میکرو فنر 11.000.000 180*200 سوپراستار
35 99 ماه فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر 24.000.000 180*200 ام بی ام

 

تشک خوشخواب دونفره 200*200

مدل کالیفرنیا

ارتفاع ضمانت اسکلت قیمت/تومان سایز مدل
19 24 ماه طبی فنری  (متصل) 4.000.000 200*200 کامفورت
23 48 ماه طبی فنری (متصل) 5.000.000 200*200 باراباس
24 50 ماه طبی فنری (متصل) 6.500.000 200*200 آناهیتا
24 50 ماه طبی فنری (متصل) 6.500.000 200*200 طبی فنری
22 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 7.500.000 200*200 طبی پاکتی
25 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 9.500.000 200*200 سوپرکلاس سافت
25 60 ماه فنر پاکتی (منفصل) 9.500.000 200*200 سوپرکلاس هارد
27 60 ماه طبی فنری متصل پددار 8.500.000 200*200 فرست کلاس
21 36 ماه اسفنجی 8.500.000 200*200 آلینا طبی
28 84 ماه فنر منفصل+مموری فوم 14.500.000 200*200 های کلاس مموری
30 84 ماه فنر منفصل+میکرو فنر 12.500.000 200*200 سوپراستار
35 99 ماه فنر منفصل+مموری فوم+میکرو فنر 27.000.000 200*200 ام بی ام

 

 

 

 

تشک خوشخواب گرد با قطر 210

 

8.500.000 آناهیتا
8.500.000 طبی فنری

 

فنر متصل باز

فنر متصل باز شده

 

 

تشک خوشخواب محافظ تشک

 

مشخصات قیمت سایز
جنس پارچه گرد بافت/ضدآب/دیواره توری 230.000 130*70
جنس پارچه گرد بافت/ضدآب/دیواره توری 350.00 180*80
جنس پارچه گرد بافت/ضدآب/دیواره توری 440.000 90*200
جنس پارچه گرد بافت/ضدآب/دیواره توری 480.000 100*200
جنس پارچه گرد بافت/ضدآب/دیواره توری 580.000 120*200
جنس پارچه گرد بافت/ضدآب/دیواره توری 680.000 140*200
جنس پارچه گرد بافت/ضدآب/دیواره توری 780.000 160*200
جنس پارچه گرد بافت/ضدآب/دیواره توری 880.000 180*200
جنس پارچه گرد بافت/ضدآب/دیواره توری 980.000 200*200

 

درباره تشک خوشخواب

تشک خوشخواب اولین تولیدکننده تشک های طبی و طبی فنری در ایران میباشد.نام برند تشک خوشخواب از قدیم بر سر زبان ها افتاده و هم اکنون مردم تشک را با نام خوشخواب میشناسند.

از سری گواهینامه های برند خوشخواب میتوان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و نشان استاندارد اروپا را نام برد.

معرفی محصولات تشک خوشخواب :

تشک خوشخواب

محافظ تشک خوشخواب

تشک مهمان

بالش مهمان

و بسیاری از اجناس دیگر میباشد.

خرید اینترنتی تشک خوشخواب

رامش خواب نمایندگی برند تشک خوشخواب و تشک رویال و تشک طبی را دارا میباشد و شما به راحتی میتوانید نمونه تشک ها را در سایت ما بررسی کرده و از مشاوره رایگان ما بهره ببرید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین مطالب

جدیدترین محصولات

پر فروش ترین محصولات

مقالات مرتبط

سبد خرید
مشاوره قبل خرید